Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies. Meer info
OK
PARTICULIER (
)
Clever mobility solutions
NL 
Algemene verkoopsvoorwaarden consumenten

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming:     Naamloze vennootschap CULOBEL ASSEMBLY

Handelsbenaming: Velo-boxx

Geografisch adres van de onderneming: Hekkestraat 16, 9308 Hofstade, België

RPR Gent, afdeling Dendermonde

Emailadres: info@velo-boxx.com

Telefoonnummer: +32 53 53 00 00

Fax: +32 53 783 825

Ondernemingsnummer: 0899 017 180

BTW nummer: BE 0899 017 180

 

 1. Toepassingsgebied. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Culobel Assembly (hierna “C.A.”) sluit met Consumenten (hierna Klanten), voor zover de verkoop niet op afstand geschied, en met uitsluiting van de eventuele algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden van de Klant, ook al worden ze naderhand meegedeeld. Bijzondere afspraken, indien schriftelijk vastgelegd gaan steeds boven deze algemene voorwaarden.
 2. Informatie. Informatie gegeven onder meer in catalogi, folders, brieven, advertenties, afbeeldingen, websites, prijslijsten, adviezen, … . zoals over maten, kleuren, volumes, bestelnummers, prijzen worden door C.A. naar best vermogen gegeven en zijn volledig vrijblijvend. In geen geval kan C.A. aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten. De klant beslist vrij of hij er al dan niet gebruik van maakt.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst. Alle offertes zijn onherroepelijk gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte vervalt indien zij niet binnen deze termijn door de klant wordt aanvaard. Een bestelling, ook deze genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend vanaf het verzenden van de voorschotfactuur door C.A..
 4. Uitvoering. C.A. behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde goed, tenzij uit de bestelbon rubriek specifieke kenmerken zou blijken dat het gaat om voor de Klant wezenlijke afwijkingen en/of die tot gevolg hebben dat het bestelde goed niet geschikt is voor het gebruik waartoe het gewoonlijk is bestemd. Elk bijzonder gebruik dat de Klant wenst te maken van het bestelde goed, zal de Klant melden op de bestelbon onder rubriek “bijzonder gebruik”.
 5. Leveringstermijn. De goederen zullen worden geleverd binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de betaling van het voorschot door de Klant. Indien C.A. niet voldaan heeft aan haar verplichting om de bestelde goederen te leveren binnen de voorziene termijn, kan de Klant C.A. in gebreke stellen te leveren binnen een aanvullende redelijke termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de onderneming de goederen niet levert binnen de aanvullende termijn, heeft de Klant het recht, bij aangetekend schrijven, de overeenkomst te beëindigen. In dat geval zullen alle door de Klant betaalde bedragen onverwijld terugbetaald worden. Kan de Klant het bestelde goed niet in ontvangst nemen binnen de voorziene leveringstermijn of wordt het openstaand saldo op dat ogenblik niet betaald, dan heeft C.A. het recht om één van de maatregelen te nemen voorzien in artikel 9 van deze voorwaarden.
 6. Levering. De levering heeft plaats op de zetel van C.A., tenzij anders overeengekomen. De Klant draagt het risico voor verlies en beschadiging vanaf het ogenblik van de fysieke in ontvangst name, behalve indien de Klant zelf de opdracht geeft aan een vervoerder om de goederen te vervoeren, in welk geval het risico overgaat bij levering aan de vervoerder. Indien de goederen geleverd worden door C.A., dan dient de Klant ervoor te zorgen dat de goederen kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen leveringstijdstip. Zo dient de Klant onder meer ervoor te zorgen dat de plaats van levering bereikbaar is. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, dient hij C.A. te vergoeden voor alle extra transportkosten, wachturen, bewaringskosten en kosten voor behoud van de zaak.
 7. Herroepingsrecht. Indien de overeenkomst werd afgesloten buiten de verkoopruimte van CA of ten gevolge van het aanbod van de Klant, gedaan op een andere plaats dan verkoopruimte van CA, heeft de klant het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te beëindigen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant C.A. N.V., Hekkestraat 16, 9308 Hofstade, België, t.: 32 (0)53 777 888, f: 32 (0)53 783 825 mail: info@velo-boxx.com.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier dat u hier kan downloaden: https://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf. C.A. zal de klant onverwijld op een duurzame drager (bv. een email) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven dient de klant zijn verklaring betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan C.A. heeft meegedeeld, terugzenden naar C.A. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien kalenderdagen is verstreken. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde is verminderd, behoudt C.A. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal C.A. alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringen leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum veertien kalenderdagen nadat C.A. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. C.A. kan wachten met de terugbetaling totdat C.A. alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant alle goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door C.A. geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald. C.A. zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.
 8. maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk ‐ in
 9. zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
 10. Facturatie, prijs en betaling. De bestelbon kan voorzien in betaling van een voorschot. De integrale betaling, of het saldo na de betaling van het voorschot, zal door de klant betaald worden contant en uiterlijk bij de levering, tenzij anders overeengekomen. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling, hij wordt slechts aanvaard onder voorbehoud van inning. Als de Klant niet tijdig een factuur betaald, dan stuurt C.A. een herinnering. Betaalt de Klant niet tijdig na deze herinnering, dan wordt een ingebrekestelling verstuurd. De kosten voor herinneringen (min. 7,5 EUR per stuk) en ingebrekestellingen (min. 15 EUR per stuk) zijn ten laste van de Klanten. Bovendien heeft C.A. in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een nalatigheidsintrest gelijk aan de wettelijke voet en een schadevergoeding van 10% op het openstaand factuurbedrag of niet op de vervaldag betaald bedrag. Heeft de Klant recht op betaling vanwege C.A. dan heeft deze op dezelfde wijze recht op kosten, intresten en schadevergoeding.
 11. Opschorting, ontbinding en retentierecht. Indien één van beide partijen haar verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om (1) na het verzenden van een aangetekende brief die, na tien kalenderdagen, zonder gevolg is gebleven, haar prestaties op te schorten tot wanneer de andere partij haar verplichtingen is nagekomen; (2) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat een rechtelijke tussenkomst nodig is, wanneer de andere partij haar verplichtingen niet is nagekomen binnen de tien kalanderdagen na het verzenden van een aangetekende brief. In dat laatste geval zal de in gebreke blijvende partij een schadevergoeding verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van 10% op de totaalprijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. Ingeval het bestelde reeds in productie is genomen, zal de door de Klant verschuldigde schadevergoeding 80% op de totaalprijs bedragen. (3) C.A. kan tenslotte ook een retentierecht uitoefenen op de reeds geproduceerde, doch nog niet uitgeleverde goederen, waarover Culobel voor de Klant de materiële detentie uitoefent en dit tot nadere waarborg van de betaling van al de overeenkomstig deze voorwaarden opeisbare facturen. In dat geval kan tevens een bewaarloon aangerekend worden aan het gebruikelijke tarief. De regeling in dit artikel is niet van toepassing in geval van laattijdige levering door C.A.. In dat geval kan de Klant de overeenkomst beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 12. Eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Klant, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten heeft voldaan, inclusief schadevergoeding, kosten, rente of boete. Tot dan, kan de Klant slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, of indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant zulks niet zal doen, is C.A. op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen. De Klant verleent vrije toegang aan C.A. om de goederen terug te nemen.
 13. Zichtbare gebreken en conformiteit. De zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen aan C.A. gemeld te worden, bij aangetekend schrijven, binnen ten laatste 10 kalenderdagen na de levering.
 14. Garantie. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon/offerte. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is C.A. jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan C.A. worden gemeld per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het heeft vastgesteld. Na het verstrijken van de termijn van twee jaar geniet de Klant van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.
 15. Klantendienst. De klantendienst van C.A. is bereikbaar op het nummer +32 53 777 888, via mail op info@velo-boxx.com of per post op het volgende adres: Hekkestraat 16, 9308 Hofstade.
 16. Service, onderhoud en herstellingen. C.A. zal service, onderhoud en herstellingen buiten garantie, factureren aan de gebruikelijke uurtarieven en kosten.
 17. Overmacht. De partij die zich op overmacht beroept, brengt de andere partij hiervan in kennis binnen de acht kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekend schrijven op de hoogte.
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De totstandkoming, geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle met de overeenkomst verband houdende betwistingen rechtstreeks, onrechtstreeks of zijdelings zullen beslecht worden voor de Belgische rechtbanken al naar gelang de keuze van de eiser, (1) voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders; (2) de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3) de rechter van de woonplaats van de Consument.
 19. Persoonsgegevens. De Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de hierbij verzamelde persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de NV Culobel Assembly, met maatschappelijke zetel aan de Hekkestraat 16, 9308 Hofstade, België, KBO nummer 0899 017 180. De persoonsgegevens van de Klant zijn bestemd voor het cliënteelbeheer (hierin inbegrepen de dienstverlening, de waarborg en de veiligheid) van C.A. en met C.A. verbonden vennootschappen en desgevallend voor direct marketing (versturen van verkoop bevorderende informatie en om de Consument op de hoogte houden van nieuwe activiteiten en promoties). U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te versturen, vergezeld van een kopij van uw identiteitskaart. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens nooit aan derden overdragen.
 20. Nietigheid. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
×
We are looking for international distributors, please contact us via
info@velo-boxx.com.